It eareboargerskip is yn in protte lannen in ûnderskieding dy't troch in lân, stêd of gemeente jûn wurde kin, fanwege bysûndere fertsjinsten. It is yn Nederlân en Belgje en ek oare Europeeske lannen in bekend ferskynsel.

Oarkonde eareboargerskip fan Wyk by Duurstede.

Nederlân en Belgje beneame gjin bûtenlanners ta eareboarger, yn Amearika wurdt dat wol dien.