Yn it Edikt fan Milaan waard yn 313 troch de Romeinske keizers Lisinius en Konstantyn de Grutte regele dat der yn it Romeinske Ryk frijheid fan godstsjinst wêze soe. Sûnt dy tiid koenen de Romeinske boargers sels harren godstsjinst kieze en wienen sy frij yn it beliden dêrfan. De ôfspraken waarden yn in edikt (wet) fêstlein en makken in ein oan de kristenferfolgings.

De orizjinele tekst is net bewarre bleaun, mar neffens de ier-kristlike skriuwer Laktantius krigen de kristenen ek al harren besittings werom, dy't sy earder kwytrekke wienen by de ferfolgings.

  • Laktantius, De mortibus persecutionibus (haadstik 38 en 45)