Edward Fisher

Edward Fisher (1627-1655) wie kapper en boekferkeaper yn Londen. Nei alle gedachten wie hy de skriuwer fan it boek "Marrow of moderne divinity" (It moarch fan it Evangeelje), útjûn yn 1645. Hielendal wis is dat net, om't de skriuwer allinnich as "E.F." oanjûn wurdt. Fisher wie net in predikant, mar hy wie teologysk goed ûnderrjochte. Der is fierders net folle oer him bekend.