Ernst fan Harinxma

Ernst fan Harinxma (? - † 1631) wie de jongste soan fan Homme fan Harinxma en Doedt fan Mockema, út it laach fan de Harinxma's fan Hettinga, letter Harinxma thoe Slooten.

Troude op 24 augustus 1606 mei Tieth fan Botnia yn Boazum. Hy waard op 4 maaie 1597 riedshear yn it Hof fan Fryslân, yn 1619 wie hie presidearjend riedshear, en politique gecommitteerde op de synoade fan Dordrecht. Bekleide him oer Johannes Bogerman om dy syn eigenmachtich optreden. Lieuwe fan Aitzema makke op him in gedicht.

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • NNBW
  • Stamboek van den Frieschen Adel I, 151, II, 94;
  • Naamrol der Raden 's Hofs van Friesland, 30, 36;
  • Charterboek van Friesland IV, 963;
  • Winsemius, Chronyck van Vrieslandt, 901, 906, dizze neamt him Ernst fan Harinxma fan Donya;
  • J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw (Leien 1869), 163.