Etyk is in tûke yn de filosofy dy't him kritysk dwaande hâldt mei fragen hokker gedragingen en aktiviteiten talitber binne en hokker net en hat te krijen mei noarmen en wearden. Sintraal stiet de wize fan hanneljen oangeande de meiminske, bisten en de natoer.

Sûnt de Grykske Aldheid hâlde filosofen harren al dwaande mei fragen oer deugdsumens en rjochtfeardigens. Om bepaalde problemen te ferhelderjen hawwe lettere filosofen faak werom grypt op earder makke etyk. Yn de filosofy is it in tradysje om petearen te hâlden dêr't men de eigen stânpunten konfrontearret mei de oaren. Op dizze wize komme morele oerienkomsten en ferskillen oan it ljocht, dat helpt by de bestudearring fan de moraal. Dêrom bestudearje etisy noch hieltyd de moraal en it wrâldbyld fan Aristoteles (dat wezentlik oars wie as dat fan distiid) om't dêrnei mei him in petear oan te gien. De wichtichste etikus út de 19e iuw, John Stuart Mill reagearre op Jeremy Bentham en op Immanuel Kant. Op syn bar wurdt Mill wer kritisearre troch John Rawls. It komt der op del dat yn de etyk net allinnich besocht wurdt in ûnôfhinklike teory te meitsjen, mar ek eardere doelen te kritisearjen en der kommentaar op te jaan.