In fjildnamme is de toponym (namme) dy't in eigner oan in beskaat stik lân joech ta ûnderskieding fan oare stikken lân. Dy nammen kamen ek wol foar yn registers fan kavels dy't bygelyks by in pleats hearden. Dat jin soene it as in foarrinner fan de kadastrale oantsjutting beskôgje kinne.