Foarby is in liet dat skreaun is troch Melissa Pander.

Mei dit ferske wûn hja yn 2023 it sjongfestival Liet.

Troch it winnen fan Liet mocht se Fryslân fertsjintwurdigje op Liet International. 'Foarby' wie yn 2023 de heechste nije binnenkommer fan de Fryske Top 100.

It liet giet oer it stuit dat se har feint moete, sa ferdútste hja: it gefoel datst wolst dat dat momint noait mear oer giet.