Fokaal

(Trochferwiisd fan Fokalen)
  Fryske diakretyske tekens
skerpteken   é     ú  
breedteken â ê   ô û  
trema ä ë ï ö ü  
klamteken à è ì ò ù
gearskriuwing Æ æ        

In Fokaal is in lûd.

It Frysk hat de neikommende fokalen: A, E, I, Y, O, U. De fokalen yn it Frysk wurde oanfold mei diakretyske tekens.

De twa wichtichste ferskillen tusken konsonanten en fokalen:

  1. Fokalen kinne beklamme wurde en dêrtroch in wurdlid foarmje; konsonanten kinne dat net.
  2. By konsonanten wurdt de luchtstream troch de mûle op de iene of oare wize behindere en by fokalen net.

Skaaimerken bewurkje seksje

 
Fokaaltrijehoeke, de omsirkele fokalen binne net-rûn

De fokalen kinne yn trije ûnderskate skiften yndield wurde:

  hichte
heech i ü u
midden-heech I ö/ə o
midden-leech ɛ   ɔ
leech   a  
  foar/efter
foar i I ɛ ü ö/ə
efter u o ɔ a  
  lipperûning
rûn ü u ö o ɔ
net-rûn i I ɛ ə aLange fokalen
  • Nêst de [ə] stiet gjin lang lûd.
  • De [e:] is it lange wjergader fan de [I].
  • Alle oare fokalen wurde lang makke troch der in dûbele punt efter te setten. [ü:], [u:], [ö:], [o:], [ɔ:], [i:], [ɛ:], [ə:], [a:].

Sjoch ek bewurkje seksje