Frjentsjerter Feart

De Frjentsjerter Feart is in wetterwei tusken de stêden Frjentsjer en Snits yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Oan de feart lizze de doarpen Rien, Turns, Wjelsryp,Winsum en de buorskip Kromwâl.

Lokaasje

De namme Frjentsjerter Feart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Franekervaart.