Frysktalige media

Wikimedia-list

Yn dizze list wurde de Frysktalige media út East-Fryslân, Noard-Fryslân en Westerlauwersk Fryslân neamd, dy't ek yn it Frysk skriuwe of útstjoere.

East-Fryslân bewurkje seksje

Der ferskine geregeldwei Sealterfryske stikjes yn de General-Anzeiger en Münsterländische Tageszeitung.

Noard-Fryslân bewurkje seksje

  • Nais foon diling by Radio magic music radio
  • Friisk Funk radio

Der ferskine geregeldwei Noard-Fryske stikjes yn de Nordfriesland Tageblatt, Sylter Rundschau en de Inselbote. De Deensktalige Flensborg Avis hat út en troch ek artikels yn it Noard-Frysk.

Westerlauwersk Fryslân bewurkje seksje

  De Wikipedy hat ek in side Frysktalige tydskriften.

5% fan de ynhâld fan de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd is yn it Frysk skreaun. Der binne ferieningsblêden by de roes dy't ientalich Frysk binne, dy blêden stean net yn dizze list.