Greefskippen fan Skotlân

Skotlân is fan âlds ferdield yn counties of 'greefskippen'. Alhoewol't no in oare bestjoerlik yndieling it gefal is, wurde de greefskippen noch folop oanwêzich yn de sprektaak en wurde se noch brûkt troch de post.

Greefskippen fan Skotlân foar 1890
 1. Caithness
 2. Sutherland
 3. Ross
 4. Cromarty
 5. Inverness
 6. Nairn
 7. Elgin
 8. Banff
 9. Aberdeen
 10. Kincardine
 11. Forfar
 12. Perth
 13. Argyll
 14. Bute
 15. Ayr
 16. Renfrew
 17. Dumbarton
 18. Stirling
 1. Clackmannan
 2. Kinross
 3. Fife
 4. Linlithgow
 5. Edinboarch
 6. Haddington
 7. Berwick
 8. Roxburgh
 9. Dumfries
 10. Kirkcudbright
 11. Wigtown
 12. Lanark
 13. Selkirk
 14. Peebles
Net op de kaart:
Sjetlân
Orkney-eilannen

 

Fan 1890 oant 1975

bewurkje seksje

Yn 1890 waard de bestjoerlik yndieling rasjonalisearre en waarden in tal enklaves en eksklaves ôfskaft. Oant 1975 wie der neifolgjende ferdieling:

Greefskipppen fan Skotlân 1890-1975
 1. Caithness
 2. Sutherland
 3. Ross and Cromarty
 4. Inverness-shire
 5. Nairnshire
 6. Moray
 7. Banffshire
 8. Aberdeenshire
 9. Kincardineshire
 10. Angus (Forfarshire oant 1928)
 11. Perthshire
 12. Argyll
 13. Bute
 14. Ayrshire
 15. Renfrewshire
 16. Dunbartonshire
 17. Stirlingshire
 1. Clackmannanshire
 2. Kinross-shire
 3. Fife
 4. East Lothian (Haddingtonshire oant 1921)
 5. Midlothian (County of Edinburgh oant 1921)
 6. West Lothian (Linlithgowshire oant 1921)
 7. Lanarkshire
 8. Peeblesshire
 9. Selkirkshire
 10. Berwickshire
 11. Roxburghshire
 12. Dumfriesshire
 13. Kirkcudbrightshire
 14. Wigtownshire
Net op de kaart te sjen:
Sjetlân
Orkney-eilannen

 

Underferdielingen koartlyn

bewurkje seksje
 • Fan 1975 oant 1996 wie Skotlân ferparte yn regio's.
 • Sûnt 1996 is de bestjoerlike yndielin grûnfêste op riedsgebieten (council areas).
 • Lieutenancy areas wurde alline brûkt foar seremoaniële doelen. Sy komme likernôch - net hielendal - oerien mei de greefskippen.