Grifformearde Gemeenten yn Nederlân

De Grifformearde Gemeenten yn Nederlân (GGiN) is in Nederlânsk grifformeard tsjerkegenoatskip. It ûntstie yn 1953 ut de Grifformearde Gemeenten. De Grifformearde Gemeenten yn Nederlân telden in 1953 sa'n 8.000 leden. Dat ledetal soe om 2012 útgroeie ta 24.000 leden. Frans Mallan waard fierwei de wichtichste lieder fan de Grifformearde Gemeenten.

Grifformearde Gemeente yn Nederlân te Barneveld