Grytmansrak is de ferbining fan de Feanhoopster Wide Ie fia de Krûme Ie of de Modderige Bol yn de rjochting fan de Sitebuorster Ie en de Peanster Ie nei Grou ta.