Heechdútske talen

De Heechdútske talen foarmje in lyts subgroepke fan 'e Súdwestgermaanske talen, dy't wer diel útmeitsje fan 'e Westgermaanske talen.

De Heechdútske talen besteane ek wer út twa groepen:

Fierwei de wichtichste taal fan dizze groep is fansels it Dútsk.

De Heechdútske talen binne fuortkaam út it Aldheechdútsk, en binne nau besibbe oan 'e Nederfrankysk-Nedersaksyske talen.