Huizermaat

Huizermaat is in wyk yn it doarp Huizen yn Noard-Hollân. De wyk hat 9190 ynwenners (2008). De wyk is boud yn de jierren 70 en 80 fan de 20e iuw. Kenmerken fan de wyk binne in soad grien en grutte gersfjilden. De wyk is opdield yn fjouwer dielwiken, nammentlik Huizermaat-Súd 1, Huizermaat-Súd 2, Huizermaat-West en Huizermaat-Noard. It leit oan de kust en tsjin de haven fan Huizen.

Huizermaat-Noard
Huizermaat-West en -Súd

Huizermaat is ek de namme fan de skoallemienskip foar vwo, havo en vmbo-t dy't yn de wyk stiet. De skoalle is in fêstiging fan de Gooise Skoallenfederaasje, dêrby hearre ek Gooise Lyceum, Brink ensfh.