It Swin (Grou)

It Swin is in feart yn de gemeente Ljouwert dat fan de Kromme Grou nei Reduzum rint oan de westkant fan it Spoar Ljouwert - Swol.