Jacobus Fruytier (Middelburch, 5 juny 1659 - Rotterdam, 23 maaie 1731) wie in grifformeard predikant. Hy wie predikant yn Aardenburch (1681-1688), Dirksland (1688-1691), Flissingen (1691-1695), Middelboarch (1695-1700) en Rotterdam (1700-1731). Hy wie Voetiaan en in fertsjinwurdiger fan de Fierdere Reformaasje.

Inkelde boeken skreaun troch Jacobus Fruyter:

  • Gerigt-handelingen van den Alderhoogsten Godt met Zyn Volk van Nederland (Rjochthanjen fan de Alderheechste God mei Syn folk fan Nederlân) (1707)
  • Sions Worstelingen (It wrakseljen fan Sion) (1715)
  • Salomons Raedt aen de Jeugt. (De rie fan Salomo oan it jongfolk) (1725)
  • Groot Voorregt van de Christen Kinderen (Grut foarrjocht fan Kristenbern) (1726) - Dit boek is in ferhanneling oer it bibelfers út it lêste part fan 1 Korinthe 7 : 14: “Want oars soene jimme bern ûnrein wêse, mar no binne hje hillich”.

Yn Apeldoarn is in reformatoaryske skoallemienskip nei him neamd, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (mei dependânses yn Uddel en Rijssen.