Jarich fan Grovestins

Jarich Sickes Sirtema fan Grovestins, ek: Jarich fan Groustins (1640 - 1672), wie grytman fan Himmelumer Aldefurd (1660-1672) en steatelid (1663-1672).

Jarich wie in soan fan Sicke Idzarts Sirtema Groustins (1607-1665) en Margaretha fan Cammingha (1614-1667). Op 16 jannewaris 1665 boaske hy Deitzen (1645-1702), dochter fan Binnert Ruerds fan Roarda en Bauck Laeses Glins. It ienige bern út dit houlik, in famke, is jong ferstoarn.

Op 4 maaie 1660 waard er beneamd as grytman fan Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde, yn 1663 folge de ferkiezing as lid fan de Steaten fan Fryslân en bleau dit oant syn dea yn 1672. Assuerus fan Grovestins wie in neef fan him.

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: