Steaten fan Fryslân

De Steaten fan Fryslân binne de folksfertsjintwurdigers dy't nei ûngefear 1500 it bestjoer en wetjouwing regelje yn Fryslân. De namme Steat komt fan it wurd 'status' of 'stân'. De Steaten besteane út ôffurdigen fan bepaalde stannen (fgl. de 'hegere stannen'). De Steaten fan Fryslân hawwe sit oan de Twibaksmerk yn Ljouwert.

It Lânskipshûs, lange tiid plak fan gearkomste om temin romte yn it Steatehûs.
It Steatehûs, stie wyls bekend as 'Het Collegie'.

Nei de opstân, yn 'e tiid fan de Republyk, ferlear de geastlikheid har stim yn de Steaten. De trije kertieren fan Fryslân: Eastergoa, Westergoa en Sânwâlden beholden harren stim en de alve Fryske stêden krigen nei 1578 mei-inoar ien stim. In kolleezje fan Deputearre Steaten waard yn 1577 ynsteld en hie it deistich bestjoer yn hannen. In nije kommisje, it Mindergetal, rôp de Steaten gear en makke de aginda en resolúsjes.

De Steaten fan Fryslân wienen gearstald út ôffurdigen fan de 30 gritenijen en fan de 11 stêden: Starum (1118), Harns (1234), Drylts (1268), Ljouwert (1285), Dokkum (1298), Boalsert (1455), Hylpen (1372), Frjentsjer (1374), Warkum (1399), Sleat (1426) en Snits (1456).

Der wienen trije amtlike funksjes: sekretaris, twadde sekretaris (1770-1771) en griffier (fan 1785 ôf).

Keppelings om utens

bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • J.I. Israel (2008): De Republiek / druk 6: 1477-1806 Uitgeverij Van Wijnen ISBN 9789051943375