Deputearre Steaten

Polityk yn Nederlân
Wapen fan Nederlân
Statút foar it Keninkryk fan de Nederlannen
Nederlânske Grûnwet
Regear
Steatshaad (Willem-Alexander)
Kabinet
Minister-presidint (Mark Rutte)
Ministers en steatssekretarissen
Hege Kolleezjes fan Steat
Earste Keamer
Twadde Keamer
Ried fan Steat
Algemiene Rekkenkeamer
Nasjonale ombudsman
Desintrale oerheden
Provinsjes
Provinsjale Steaten
Deputearre Steaten
Kommissaris fan de Kening
Gemeenten
Wetterskippen

De Deputearre Steaten is it deistich bestjoer fan in Nederlânske provinsje. De leden, deputearren, wurde foar in perioade fan fjouwer jier keazen troch de Provinsjale Steaten. Eltse deputearre hat syn eigen taakgebiet(en). De Deputearre Steaten wurde foarsitten troch de Kommissaris fan de Kening.

Sûnt maart 2003 binne de deputearren gjin lid mear fan de Provinsjale Steaten. It tal deputearren fariearret per provinsje, de measten ha 6 of 7.

Politike gearstallingBewurkje

Provinsje Politike gearstalling Deputearre Steaten
2003–2007 2007–2011 2011–2015 2015–2019
Grinslân PvdA, CDA PvdA, CDA, CU PvdA, VVD, D66, GL SP, D66, CDA, GL, CU
Fryslân CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU PvdA, CDA, FNP CDA, VVD, FNP, SP
Drinte PvdA, VVD PvdA, VVD, CU PvdA, VVD VVD, PvdA, CDA, CU
Oerisel CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU, SGP CDA, VVD, D66, CU
Flevolân PvdA, VVD, CDA VVD, CDA, PvdA VVD, PvdA, CDA, CU VVD, CDA, D66, SP
Gelderlân CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA, CU VVD, PvdA, CDA, D66 VVD, CDA, D66, PvdA
Utert CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, CU VVD, CDA, D66, GL VVD, CDA, D66, GL
Noard-Hollân VVD, CDA, D66, GL VVD, PvdA, CDA, GL VVD, PvdA, D66, CDA VVD, D66, PvdA, CDA
Súd-Hollân PvdA, CDA, VVD CDA, VVD, PvdA, CU/SGP VVD, CDA, SP, D66 VVD, CDA, SP, D66
Noard-Brabân CDA, PvdA, VVD CDA, VVD, PvdA VVD, CDA, SP VVD, SP, D66, PvdA
Seelân CDA, PvdA, VVD, SGP CDA, SGP, CU, GL VVD, PvdA, CDA, SGP VVD, PvdA, CDA, SGP
Limburch CDA, PvdA, VVD CDA, PvdA PVV, CDA, VVD VVD, CDA, SP, D66, PvdA
Partij Tal kolleezjes yn
2003–
2007
2007–
2011
2011–
2015
2015–
2019
VVD 11 7 11 11
CDA 11 11 10 11
D66 1 0 5 9
SP 0 0 2 6
PvdA 11 10 7/8 6
CU 0 6 2/3 3
GL 1 2 2/1 2
SGP 1 1 2 1
FNP 0 0 1 1
PVV 0 0 1/0 0
CU/SGP 0 1 0 0