Deputearre Steaten fan Fryslân

Polityk yn Nederlân
Wapen fan Nederlân
Statút foar it Keninkryk fan de Nederlannen
Nederlânske Grûnwet
Regear
Steatshaad (Willem-Alexander)
Kabinet
Minister-presidint (Mark Rutte)
Ministers en steatssekretarissen
Hege Kolleezjes fan Steat
Earste Keamer
Twadde Keamer
Ried fan Steat
Algemiene Rekkenkeamer
Nasjonale ombudsman
Desintrale oerheden
Provinsjes
Provinsjale Steaten
Deputearre Steaten
Kommissaris fan de Kening
Gemeenten
Wetterskippen

De Deputearre Steaten is it deistich bestjoer fan in Nederlânske provinsje. Se binne te ferlykjen mei de kolleezjes fan boargemaster en wethâlders, sa't Nederlânske gemeenten dy ha.

Wapen fan Nederlân
Wapen fan Fryslân

De Deputearre Steaten besteane út de kommissaris fan de kening en de deputearren. De deputearren wurde foarsitten troch de kommissaris. Yn Fryslân is dat Arno Brok. De kommissaris wurdt foar seis jier beneamd troch it Ryk. De deputearren wurde alle fjouwer jier keazen troch Provinsjale Steaten (de Steaten). De leden fan de Steaten binne keazen troch it folk by de provinsjale ferkiezingen.

Eltse deputearre hat eigen taakgebieten. Normaal wurde deputearren beneamd nei ûnderhannelingen oer in koälysje tusken fraksjes yn de Steaten. Sûnt it ynfieren fan de Wet dualisearring provinsjebestjoer yn 2003 binne de deputearren gjin lid mear fan de Provinsjale Steaten. It tal deputearren fariearret per provinsje. Fryslân hat fiif deputearren.

Yn FryslânBewurkje

Yn Fryslân is Arno Brok sûnt 2017 de kommissaris fan de kening. Hy sit de Deputearre Steaten dus ek foar. Regina Bouius-Riemersma is yn Fryslân de provinsjesekretaris.

1991-1995Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan CDA, PvdA en VVD, dy't mei-inoar 41 fan de 55 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân hiene. Dit wiene de deputearren:

1995-1999Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan CDA, PvdA en VVD, lykas yn de foarige perioade. Mei-inoar hiene de trije partijen 42 fan de 55 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Dit wiene de deputearren:

1999-2003Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan CDA, PvdA en VVD, lykas yn de foarige twa perioaden. Mei-inoar hiene de trije partijen 41 fan de 55 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Dit wiene de deputearren:

2003-2007Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade foar de fjirde perioade efterinoar grûndearre op in koälysje fan CDA, PvdA en VVD. Mei-inoar hiene de trije partijen 37 fan de 55 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Dit wiene de deputearren:

2007-2011Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan CDA, PvdA en KristenUny, dy't mei-inoar 27 fan de 43 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân hiene. Dit wiene de deputearren:

2011-2015Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten wie yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan PvdA, CDA en FNP, dy't foar it earst yn de koälysje sieten en dus ek foar it earst in deputearre ôflevere. Mei-inoar hiene de trije partijen 23 fan de 43 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Dit wiene de deputearren:

2015-2019Bewurkje

It Kolleezje fan Deputearre Steaten is yn dizze perioade grûndearre op in koälysje fan CDA, VVD, SP en FNP, dy't mei-inoar 23 fan de 43 sitten yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân hiene. Dit binne de deputearren:

2019-2023Bewurkje

Op 20 maart 2019 wiene der wer Provinsjale Steateferkiezingen. Nei't yn de Steaten in koälysje foarme waard tusken CDA, PvdA, FNP en VVD, waarden de deputearren foar de kommende perioade keazen:

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Hollandstalige cultuurgedeputeerde in Friesland, Ljouwerter Krante, 20 maaie 1994, side 13.
  2. Liemburg spreekt Fries in Kamer, Ljouwerter Krante, 23 juny 1994, side 17.