Kabinet fan Nederlân

Polityk yn Nederlân
Wapen fan Nederlân
Statút foar it Keninkryk fan de Nederlannen
Nederlânske Grûnwet
Regear
Steatshaad (Willem-Alexander)
Kabinet
Minister-presidint (Mark Rutte)
Ministers en steatssekretarissen
Hege Kolleezjes fan Steat
Earste Keamer
Twadde Keamer
Ried fan Steat
Algemiene Rekkenkeamer
Nasjonale ombudsman
Desintrale oerheden
Provinsjes
Provinsjale Steaten
Deputearre Steaten
Kommissaris fan de Kening
Gemeenten
Wetterskippen

It kabinet fan Nederlân bestiet út alle ministers en steatssekretarissen fan it sittende regear. In kabinet wurdt altyd ferneamd nei de minister-presidint, op deselde wize as it hjoeddeistige kabinet-Rutte IV. De leden fan it kabinet komme gear yn de ministerried, alhoewol’t allinnich de ministers stimrjocht hawwe. Steatssekretarissen moatte útnoege wurde om diel te nimmen oan it petear.

Sjoch ek bewurkje seksje