Jo komt de gloarje

"Jo komt de gloarje"

Jo komt de gloarje is in kristlik liet op 'e wize fan "See, the Conqu'ring hero comes" út Händels oratoarium "Judas Maccabaeus". De tekst is in oersetting fan it Frânsktalige liet À toi la gloire. It liet wurdt gauris songen mei de Peaske en by houliken en begraffenissen. Der bestiet ek in Nederlânske oersetting mei de namme "U zij de glorie".

TekstBewurkje

Kûplet Orizjinele Frânske tekst Fryske beriming
1.

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
dy't ús de fiktoarje wûnder helle ha.
Ut Gods hill'ge hichte kaam in ingel del,
hat de grêfstien lichte; wachters waarden kjel.
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
dy't ús de fiktoarje wûnder helle ha.

2.

Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Sjoch Him ferskinen, folk fan dizze Hear,
hjoed is Hy te finen. No gjin twivel mear!
Dichtsje dan hoe bliid in nije dei begjint;
sjong om te beliden dat de leafde wint.
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
dy’t ús de fiktoarje wûnder helle ha.

3.

Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Bangens soe bliuwe? Nee, foar wa't betrout
wol Hy frees ferdriuwe, no't Hy frede jout.
Dy't syn libben oerjoech, libbet no foargoed;
dy't ús sûnden weidroech, nimt ús op 'e noed.
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
dy't ús de fiktoarje wûnder helle ha.