Peaske is in feest op likernôch de earste ljochtmoanne nei it begjin fan de maitiid.

Peaske-aaien
 

Yn de kristlike tradysje is Peaske it wichtichste liturgyske feest. Mei Peaske wurde it lijen en de krúsdea fan Jezus betocht, en syn ferrizenis út de dea.

Alder is de joadske Peaske, dêr't de úttocht út Egypte mei fierd en betocht wurdt.

Ek it sekuliere peaskefeest hat tradysjes dy't weromgean op de weromkear út it tsjuster. Under oaren de dei fan it feest, de earste ljochtmoanne yn de maitiid, en de peaske-aaien symbolisearje it nije libben nei de tsjustere winter.

De kristlike Peaske falt altyd op de earste snein nei ljochtmoanne, wylst de joadske Peaske begjint mei de nacht fan de ljochtmoanne, dat der is meast in ferskil fan in pear dagen tusken dy twa. Ek de westerske en easterske kristenen hawwe faak ferskate Peaskedagen om't 21 maart yn de otterdokse, Juliaanske kalinder hast twa wiken letter falt as yn de Gregoriaanske kalinder.

De joadske Peaske falt altyd op 14 Nisan, om't de Joadske kalinder in moannekalinder is. De kristlike Peaske kin fan 22 maart oant 25 april falle. Foar de kommende jierren falt it op dizze datums:

Yn guon parten fan Jeropa wurde mei Peaske in saneamd peaskefjoer oantstutsen. Dy fjoeren besteane út bulten mei snijhout dy't yn de jûn oanstutsen wurde.