Johannes Hanedoes

Johannes Hanedoes (Warkum, 23 oktober 1689 - Abcoude, 10 april 1774) begroeven yn de tsjerke fan Abcoude, dêr't hy op 1 juny 1716 troud wie mei Hendrina de Wilde (8 maaie 1696 - 2 febrewaris 1774).

Nei syn promoasje te Leien, 4 april 1710, op in proefskrift mei aforismen , de Cachexia, hat er nei alle gedachten earst yn Warkum praktisearre. Yn de notulen fan it Amsterdamsche collegium medicum stiet teminsten dat Dr. Bronkhorst 21 juny 1712 meidielde, dat ‘in Amsterdam sal komen praktiseren Dr. Hanedoes van Worcum; heeft toegesegt over 6 à 8 weken zijn diploma en burgerceel hier te vertoonen’, wat ek werklik bard is. Hy wie in achtenearre medikus, dy't yn 1732 ta ynspekteur, yn 1753 neffens ansienniteit ta 'praeses collegii medici' beneamd waard. Hy soe in boekje oer in badplak skreaun hawwe. Yn de lêste jierren skynt hy syklik west te hawwen ‘hij ging niet meer uit visiteeren’ en kaam net mear op 'e lapen.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#page=518 NNBW]
  • Notulen van 't Amsterdamsche Colleg. medic. (Amsterd. Archief);
  • mededeelingen van Dr. Hanedoes te Almkerk;
  • A. Geyl, Briefwisseling tusschen P. Camper en A. Titsingh in Ned. Tijdschr. Geneesk. 1908, II, 228.