It kin is it ûnderste diel fan it antlit, ûnder de mûle en tusken de wangen. It kin hâldt de ûndertsjeaken byinoar, sadat it ûndergebit net útinoar falt. It bot fan it kin wurdt ûndertsjeak neamd.

manljuskin