Gesicht

(Trochferwiisd fan Antlit)

It gesicht of antlit is de foarkant fan de holle.

It antlit fan Leonardo da Vinci's Mona Lisa, ien fan de bekendste gesichten fan de wrâld

It gesicht is it wichtichste part fan it lichem wêroan't minsken inoar as yndividu werkenne kinne.

Oan it antlit hearre: