De foarholle is it boppeste part fan it antlit, tusken eagen en it hier. De hûd fan de foarholle is frij tin en de holle fielt hurd oan, omdat der sawat gjin fetweefsel tusken hûd en plasse sit.

de keale foarholle fan Patrick Stewart