Klaas Fokkema

Klaas Fokkema (Ljouwert, 5 maart 1898 - Amstelfean, 26 febrewaris 1967) wie frisist en bysûnder heechlearaar Fryske taal- en letterkunde oan de Frije Universiteit fan Amsterdam sûnt 1949 en gewoan heechlearaar yn it Aldfrysk, Aldingelsk en Aldsaksysk dêr sûnt 1954.

Promovearre yn 1937 op It Stedsfrysk en makke lketter stúdzje fan Fryske dialekten. Organisearre fiif wurkkampen (1960-1965) yn de Súdwesthoeke oer de dialekten dêre, wêrfan it risseltaat yn 1972 publisearre waard.

WurkBewurkje

  • Het Stadsfries (1937)

de bydrage oer it Frysk yn:

  • Fonologie van het Nederlands en het Fries (1959)
  • De derde Emsinger Codex (1959)
  • Taelatlas fan de Wâlden ( mei J.J. Spahr van der Hoek, kommintaar + kaarten, 1967)
  • Nei wider kimen (karút it wurk mei bibleteek, 1969)
  • Dialecten van de Friese west- en zuidkust ( Het Veldwerk fan prof. Fokkema gearfetten troch prof. H.T.J. Miedema en drs. Tineke Steenmeijer-Wielenga, 1972)

Keppelingen om utensBewurkje

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: