In kollektive roman is in roman dy't net íén haadpersoan hat, mar ynstee in gruttere groep lju beskriuwt, dy't mei-inoar ferbûn binne troch in mienskiplik doel en it krewearjen om dat doel te berikken. Dêrby wurdt dy groep sa beskreaun dat net ien inkeld lid derfan mear as de oaren nei foarren helle wurdt. Kollektive romans lykje fral foar te kommen yn 'e Skandinavyske literatuer; goede foarbylden binne De Fiskers, fan Hans Kirk, en It Nije Hiem, fan William Heinesen.