Kromme Sleat (Idaerd)

De Kromme Sleat is in feart yn de gemeente Ljouwert. De feart rint fan Idaerd nei it easten en komt út yn it Eagumer Djip.