De lea is ûnderdiel fan it lichem dat troch spieren beweegd wurde kin en dat sels ek wer út ferskate ûnderdielen bestiet. Lea is yn it Frysk ek in synonym foar lichem.

Lea binne:

  • de earm (by de minske)
  • de skonk (by de minske en hynders)
  • de poat (by bisten)
  • de wjuk (by fûgels)
  • de fin (by fisken)