List fan boargemasters fan Frjentsjerteradiel

Wikimedia-list

list fan boargemasters fan Frjentsjerteradiel fan 1851 oant 2018.

Alde gemeente Frjentsjerteradiel (1851-1984) bewurkje seksje

perioade namme boargemaster partij of streaming
1851 - 1876 jhr. Ulbo Jetze Heerma fan Beyma thoe Kingma
1876 - 1885 jhr. J. van Beyma
1885 - 1893 C.D. van der Weg
1893 - 1915 A. Draisma de Vries
1915 - 1931 T.M. ten Berge
1931 - 1953 W. Elgersma
1953 - 1959 F.W. Steenhuisen
1959 - 1971 mr. R.F.H. Hempenius CHU
1971 - 1984 mr. Siebold (S.J.) Hartkamp ARP/CDA

Nije gemeente Frjentsjerteradiel (1984-2018) bewurkje seksje

perioade namme boargemaster partij of streaming
1984 - 1993 mr. Siebold (S.J.) Hartkamp CDA
1993 - 2010 mw. mr. Marian (M.J.) Haveman D66
2010 - 2015 mr. Fred (F.) Veenstra CDA
2015 - 2018 Eduard (E.A.) van Zuijlen GrienLinks