De Lollumer Feart is in feart dy't de Achlumer Feart en de Arumer Feart mei de Tsjommer Feart en de Latumer Feart ferbynt. De Lollumer Feart rint troch Lollum, it doarp dy't de feart syn namme joech.