De Achlumer Feart (Foar in part offisjeel Frysk) is in feart yn de gemeenten De Waadhoeke en Harns, fan de Arumer Feart Achlum bylâns nei it Van Harinxmakanaal by Harns.

De Achlumer Feart yn Achlum

De namme Achlumer Feart jildt sûnt 15 maart 2007 yn Frjentsjerteradiel as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Achlumervaart. Yn Harns is doe lykwols oan dy eardere namme fêstholden.