Magister militum ("master fan 't leger") wie de Romeinske term foar boppebefelhawwer fan it leger sûnt de tiid fan Konstantyn de Grutte. Yn de lêste jierren fan it West-Romeinske Ryk besleat de Magister Militum (meastal fan Germaanske ôfkomst) hokker Romein ta keizer keazen waard en wie dermei feitlik de wiere machthawwer efter de troan.
Bekende Magistres militi wienen de Germaanske generaals in Romeinske tsjinst Stilicho en Risimer.

Literatuer bewurkje seksje

A. Demandt, art. Magister Militum, in RE Supplementband XII, s. 553-790.