Ik kom krekt sjen. Ik stean der fan fersteld dat der minsken binne dy't bydrage oan de Fryske side wylst se gjin Frysk behearse. Ik moat earst noch wat thús reitsje hjirre. Boppe 10-9-2004