Goeie!

Ik bin Roel van Dijk, ik mei graach ynternette en Frysk skriuwe. Dêrom mei ik ek graach skriuwe op Wikipedy.

Oant sjen!

Roel