Goeie,

Jo hawwe de lêste dagen in grut tal (tige koarte) nije siden fan doarpen yn Fryslân oanmakke.

Jo soene it projekt in deugd dwaan as jo op dy siden it folgjende tafoechje:

(om oan te jaan dat it in begjin is) en

(om de siden maklik werom te finen.)

Fierder: fansels tige wolkom op de Wikipedy! B. 22.06, apr 16, 2006 (UTC)

komt klearBewurkje

Is goed, sil it der by sette.

Bêst genôch B. 22.13, apr 16, 2006 (UTC)

Dit is de oerlisside fan in ûnbekende meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan om wa't it giet. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekende meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.