Hat Walter jo noch freege foar dy sjoernaliste? Sy hie net beslist ferlet fan ien dy't Frysk praat, en it moat fansels al immen wêze dy't entûsjast oerkomt.

Heeft Walter jou nog gevraagd voor die jounaliste? Ze had niet beslist iemand nodig die Fries spreekt, en het moet natuurlijk iemand zijn die enthousiast overkomt. Aliter 01.36, 29 okt 2003 (UTC)

We hebben het bediscussieerd op Wikinl, ja, en mijn naam werd genoemd. Ik moet helaas bedanken voor de eer. Je kunt het lezen op de overlegpagina van de kroeg (of de hoofdpagina, ben ik even vergeten). André zei dat hij het dan wel wilde doen, maar weet niet hoe dat verder gelopen is. Amarant 01.52, 29 okt 2003 (UTC)

Hieronder de e-mail van de journaliste aan B*, vanaf overleg Hoofdpagina. Ik overzie niet of B* die journaliste nog wat heeft terug laten horen. Lijkt me geen kwaad te kunnen om in elk geval even te bellen, groet, Ellywa 07.18, 29 okt 2003 (UTC)
Goedemiddei B*,
Ik fûn dyn namme en emailadres fia de Fryske Wikipedia. Wy binne as redaksje Nije Media fan Omrop Fryslân tige ynteressearre yn it fenomeen 'Wikepedia' en dan benammen yn de Fryske fariant dêrfan. Graach soene wy dêr omtinken oan besteegje wolle yn de ynternetrubryk fan it radioprogramma Omnium, bygelyks no freed of takom wike freed.
Soesto hjiroan meiwurkje wolle en wat mear fertelle oer de Fryske Wiki en Wiki's yn it algemien? Dit kin by ús yn de studio of evt. ek telefoanysk. It petear kin yn it Frysk of yn it Nederlânsk. Soest ús werom maile wolle of belje op nr *** - ******* (tastel fan O* F*).
Groetnis,
H* T* Nije Media Omrop Fryslân
Ik vond jouw naam en emailadres via de Friese Wikipedia. Wij zijn als redaktie "Nieuwe Media" van "Omroep Fryslân" erg geïnteresseerd in t fenomeen 'Wikipedia' en dan met name in de Friese variant daarvan. Graag zouden wij r aandacht aan besteden willen in de internetrubriek van t radioprogramma Omnium, (zowel?) nu vrijdag of volgende week vrijdag.
Zou jij hieraan meewerken willen en wat meer vertellen over de Friese Wiki en Wiki's in t algemeen? Dit kan bij ons in de studio of evt. ook telefonisch. T (gesprek?) kan in t Fries of in t Nederlands. Zou jij ons terug mailen willen of bellen op nr *** - ******* (toestel van O* F*)

Your account will be renamedBewurkje

18 mrt 2015, 02.42 (CET)

RenamedBewurkje

19 apr 2015, 09.37 (CEST)