Ik haw de tabel dy't jo op de side oer Etsjer makke hienen wat oanpast, en der it Berjocht:Lokaasjeboks fan makke. Jo moatte mar ris sjen at jo it der mei iens binne. Der is ien neidiel: De tabel is langer, dat der soe eins wat mear ynformaasje oer Etsjer op de side komme moatte, dat dy net sa leech is.

Fansels, at jo ienkeer tefreeds binne oer de side, dan moat dy noch werneamd wurde nei de Ensyklopedy-siden, sûnder "Meidogger:Eino81".

I adapted the table you used on the page about Etsjer, and I've made it into Berjocht:Lokaasjeboks. Just take a look to see whether you agree. There's one drawback: The table is longer, and the page looks empty without more information about Etsjer being added to it.

Of course, once you're satisfied with the page, it'll have to be renamed to the encyclopaedia pages, without "Meidogger:Eino81". Aliter 9 nov 2008, 07.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Erkenning Bewurkje

Binne jo wis fan al dy erkennings fan it Hongaarsk? It is oars as wat de Ingelske ferzje hat.
Are you sure about al these official statuses of Hungarian? It's different from what the English version has. Aliter 9 nov 2008, 07.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fraach Bewurkje

Couldn't answer earlier, some people have to work... There's not a similar sentence in Frisian when we don't understand someone. --Swarte Kees 10 nov 2008, 17.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

"It is Frâns foar him." Dat wurdt lykwols net faak brûkt: Friezen brûke faak ûntkennings fan it tsjinoerstelde en sitewaasje-beskriuwende útdrukkings, dat men heart earder eat as "It is him net allegear like dúdlik".
"It's French to him." That isn't used all that often, though: Frisians tend to use denials of the opposite and expressions describing the situation, and therefore, one is more likely to hear something like "It's not all equally clear to him". Aliter 10 nov 2008, 18.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Translation Bewurkje

I made a translation for you yn it Liwadders.

"Oud imien folk en ik hoor derbij, bij de ouwen op disse wereld. Ik spreek un ouwe taal, de taal fan miesellef. Ik leef inne oud lan. Ik he noait ergens anners woand, want ik hoor hieruh. Dit bin ik, dit is mij. Ik bin alleneg inne groate wereld. Ik bin alleneg, mien lan houde op bestaan, al lang, lang leden. Alleneg ik bleefde. Ik spreek mien ouwe taal alleneg.

Ik sweruf over de weg metuh naam leven. Ik eet mien broad en drink mien water alleneg. Ik bin ut die mien boeken skrieft en ik bin ut die se leest. Ik beklim de bergen achter mien hús. Ik fang de vis inne rivier die foor mien hús loopt. Alle dagen klim ik oppe heuvels alleneg om na te denken en te overdenken, alleneg ik en miesellef. Doen ik fanne hús wadde, hew ik annere meensen sien. Der kwammen guns naar mien lan. Ik wadde goed foor hurren. Ik gaf se eten en drinken. Se konnen slapen imien húzen.

En nau . . . Freemdelingen, die hieruh heen komme, segge wat ik doen mut en wat ik doen mag. Maar ik bin hieruh de baas, ik bin de eigenaar, ik bin degeene die thús is. Dit imien ouwe hús, waaruh mien ouwders en hur ouwders leefden. Dit imien hús, mien lan, ik leef hieruh alleneg."

Gr. --Geoffrey 17 aug 2009, 22.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Eino, which version is the original? The separate versions differ somewhat. And regarding Geoffrey's version: That's Liwwarders; you could classify it as a Stads dialect, but it's not normally considered Frisian. Mysha
De Frisian version, you asked Swarte Kees about that, so I'd better not cause double work. But I did ask you, which version is the original, so we know what to translate. Regarding Liwwarders. I know you indicate that it's the Leeuwarden dialect (leeuwardeni dialektus), but you write that it's a dialect of the Frisian language (fríz változat), rather than one of the variations of Stads (stad változat). Mysha
Sorry, copied and pasted, and forgot to change the relevant parts after I wrote other things around it. And all that just for the spelling of "Frisian" and "Of Leeuwarden" in Hungarian.
A new try: "You write that it's a dialect of the Frisian language (fríz nyelv), rather than one of the variations of Stads (stad nyelv, leeuwardeni variáns)." That's not the same thing. Wâldfrysk and Klaaifrysk are dialects of Frisian; they are ways Frisian is spoken. Someone using Liwwadders is not speaking Frisian. Just like Alföld and Székely are dialects, but Obsk is form of a related language. Someone using Obsk is not speaking Hungarian, but Kantysk.
You asked whether I saw differences between the versions. Well: The English has "Ancient are my people to whom I belong,"; "my people" implies that the speaker belongs to that people, and then "to whom I belong" says it a second time. The translations deal with that in various ways, but as a result the translations of "they are ancient ones" are closer to "WE are ancient ones". And something similar happens because you say twice that they're ancient. The reason I asked about the original, though, was because I noticed that the Portuguese has "and they could rest in my house.", rather than "sleep" and "houses". (The Hungarian agrees with the English; the Saami seems to say "stay", maybe "stay for the night" or something similar, but I can't read that very well.)
Maybe the English should have "I am the one, who readS them"? Mysha