Ek foar jo: Jo bot kin it alfabet net folchje.

Oerlis begjinne mei Robbot

Oerlis begjinne