Middeltrimdiel

It Middeltrimdiel fan Ljouwerteradiel wie it middelste trimdel fan dy gritenij. It is yn de 15e iuw ta de klokslach fan Ljouwert wurden. Dêrfoar omfieme it Bilgaart, Kammingabuorren en Kleaster Fiswert.