Moderne keunst

Moderne keunst is de term dy't yn it generaal brûkt wurdt foar de avant-gardistyske artistike úterings fan begjin 20e iuw ôf oant likernôch de jierren sechtich fan dy iuw. Wichtige streamingen yn de moderne keunst wienen kubisme, futurisme, dadaïsme en surrealisme. In algemien skaaimerk fan de moderne keunst is de driuw om te eksperimintearjen en it skeppen fan in gruttere ôfstân tusken it keunstwurk en de werklikheid, bygelyks troch fierhinne abstrakt te wêzen of de klam op it keunstwurk as idee.

Juan Gris: Portret fan Picasso, 1912
Juan Gris, Zonwereing, 1914 kubisme
Franz Marc, ekspresjonisme

De keunst dy't sûnt de jierren sechtich makke wurdt, wurdt meast oantsjut mei hjoeddeiske keunst. Keunst fan jonge keunstners dêr't gâns wat fan ferwachte wurdt of noch net festige keunstners wurdt aktuele keunst neamd. Ferskate museums oer de hiele wrâld wurdt de moderne skilderkeunst en byldhoukeunst útstald.

Abstrakte keunst is in rjochting yn de moderne keunst dy't net besiket om objekten út de natuerlike wrâld sekuer wer te jaan. Foarmen en kleuren ferwize net nei wat oarst troch it yn detail ôf te byldzjen, mar wolle eat sizze troch harren yntensivens en kontrast.

Rjochtingen yn de moderne keunstBewurkje

Skilderstilen dy't by de moderne keunst rekkene wurde binne:

Ferneamde keunstners fan de Moderne keunstBewurkje

Ympresjonisme 1860 - 1880 (de pioniers)Bewurkje

Fauvisme of Les Fauves 1898-1908Bewurkje

Ekspresjonisme 1905 - 1940Bewurkje

Kubisme 1906 - 1920Bewurkje

Abstrakte keunst 1920Bewurkje

Surrealisme 1930Bewurkje

Kobra 1948Bewurkje

Nederlânske Kobra skilders:

FoarmjouwingBewurkje