Nittersum

Boarch Nittersum wie in boarch by Stedum yn de provinsje Grinslân. De boarch is yn de fjirtjinde iuw boud. Yn 1818 is her sloopt. De boarch hat bewenne west troch de famyljes Nittersum, Clant, Van Lintelo en Gerlacius.

De boarch op de kaart fan Theodorus Beckeringh (1781)
Boarch Nittersum op in foarstúdzjetekening fan Beckeringh (1751)