Nordstrandischmoor

Nordstrandischmoor is in Dútsk waadeilân. It heart dy de gemeente Nordstrand, en is part fan de Halligen. Nordstrandischmoor is lykas Olân en Langeneß middels in daam mei in smelspoar ferbûn mei it fêstelân.

De Noardfryske eilannen

De bebouwing op de hallich stiet op fjouwer terpen. Nordstrandischmoor strûpt oant 45 kear it jier ûnder.

It smelspoar nei Nordstrandischmoor; op de eftergrûn de warften (terpen)