Oerlis:Nyk de Vries

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

Is it ferbân fan 'De Blauwe Fedde yn petear' mei Nyk de Vries sa grut, dat dit hjir stiet, of koe it better op de side fan De Blauwe Fedde? Aliter 11.39, 27 nov 2004 (UTC)

Nyk de Vries en Meindert Talma binne de skriuwers fan De Blauwe Fedde yn petear dus it heart yn alle gefallen thús op harren siden 84.119.251.68 17.28, 27 nov 2004 (UTC)

Dat komt der no net út, om't se hjir allinnich neamt wurde as redaksje fan De Blauwe Fedde. Hoe is dit? It hjit "yn petear", mar de libbenferhalen binne gjin fraachpetearen? Aliter 19.09, 27 nov 2004 (UTC)

It binne libbensferhalen yn de foarm fan fraachpetearen, skreaun troch sawol Meindert as Nyk. B. 06.46, 28 nov 2004 (UTC)

Dat, it dy fraachpetearen binne allinnich in stylgiguer; it binne net wier de wurden fan dy minsken? Ja, dan soenen se gewoan as skriuwers neamt wurde moatte. Aliter 16.04, 29 nov 2004 (UTC)

Werom nei de side "Nyk de Vries".