Onsta (eartiids ek stavere as Onseda, Onsitha, Onsatha) is de namme fan in wichtich Frysk haadlingelaach. Hja spilen in wichtige rol yn de 15e iuw. It laach wurdt rekkene ta ien fan de âldste en foarnaamste yn de Grinslanner Ommelannen.

De Onstaboarch op in kaart fan Willem en Frederik Coenders van Helpen (1678)

De earste Onsta dy't neamd wurdt yn skreaune boarnen is Folkmar, hy fertsjintwurdige Hunsingo yn 1325 en 1326. In mooglike pakesizzer fan him wie yn 1364 haadling te Sauwerd. Yn de 15e iuw hearden de Onsta's by de Fetkeapers en wiene tsjinstanners fan de stêd Grins.

De Onsta's wenne op de Onstaborch te Sauwerd.

Keppeling om utens

bewurkje seksje