Partij foar de Dieren

De Partij foar de Dieren, ôfkoarte PvdD fan it Nederlânske Partij voor de Dieren, is in Nederlânske politike partij mei as wichtichste punt it stribjen nei in dier- en miljeufreonliker oerheidsbelied. De partij waard 28 oktober 2002 oprjochte en wurdt laat troch Marianne Thieme. De partij is fertsjintwurdige yn de Earste en Twadde Keamer, it Europeesk Parlemint en ferskate provinsjes, gemeenten en wetterskippen.

Partij foar de Dieren
Ofkoarting PvdD
Partijlieder Esther Ouwehand
Partijfoarsitter Ruud van der Velden
Fraksjelieder
Twadde Keamer
Esther Ouwehand
Fraksjelieder
Earste Keamer
Niko Koffeman
Delegaasjelieder
Europeesk Parlemint
Anja Hazekamp
Sitten yn
Twadde Keamer
Sitten yn
Earste Keamer
Sitten yn
Provinsjale Steaten
Sitten yn
Europeesk Parlemint
Oprjochte 28 oktober 2002
Ideology Ekologisme
Sintrale kwestje Diererjochten
Ledetal 19.173 (2021)
Jongereinorganisaasje PINK!
Europeeske partij Euro Animal 7
Europeeske fraksje GUE/NGL
Webstee www.partijvoordedieren.nl
Datum Ledetal
1 jannewaris 2008 6.972
1 jannewaris 2009 8.012
1 jannewaris 2010 10.310
1 jannewaris 2011 11.610
1 jannewaris 2012 12.250
1 jannewaris 2013 12.519
1 jannewaris 2014 11.225
1 jannewaris 2015 11.232
1 jannewaris 2016 11.946
1 jannewaris 2017 12.866
1 jannewaris 2021 19.173