Pastorijegoed is it oan in tsjerke skonken goed (lannen en wenning of pleats), dêr't de opbringsten fan foar it libbensûnderhâld fan de pastoar bedoeld wiene.